• Imprimeix

XIV Concurs de Fotografia del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat

Presentat el XIV Concurs de Fotografia del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.

15/10/2018 11:10

Català


 

 1. L’esperit del concurs és el de destacar fotogràficament els valors del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat en qualsevol dels seus aspectes (flora, fauna, monuments, cultura, natura, territori i paisatge).
 2. El concurs s’estableix en quatre categories:
  1. General. Paisatge i Muntanya emblemàtica.
  2. Parc Natural. Cal que les fotografies s’identifiquin amb Flora, Fauna i Elements naturals singulars.
  3. Portals de Montserrat. Cal identificar aquells racons, indrets, ....dels municipis dels Portals de Montserrat: El Bruc, Collbató, Marganell, Monistrol i Montserrat.
  4. Creativa. S’accepten tractaments digitals.
 3. Les dotacions dels premis seran les següents:
  1. General: 1r 500€, 2n 250€, 3r 150€
  2. Parc Natural: 1r 300€, 2n 200€, 3r 100€
  3. Portals de Montserrat: 1r 300€, 2n 200€, 3r 100€
  4. Creativa: 1r 300€, 2n 200€, 3r 100€
 4. Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona d’àmbit professional o aficionat.
 5. Els candidats hauran de presentar les seves fotografies abans del dia 2 de juny de 2019.
 6. Les fotografies s'han de trametre en format digital JPEG amb la mínima compressió, sense cap marca d'aigua ni cap identificació, a una amplada i alçada mínimes de 30cm x 24cm a 300dpi, respectivament, a l'adreça electrònica patronatmontserrat.presidencia@gencat.cat, i hi haurà de constar el títol de la fotografia, el nom del concursant, municipi i codi postal, modalitat a què concorre i un telèfon de contacte.
 7. El màxim de fotografies admeses per autor serà de tres per categoria.
 8. Les fotografies hauran de ser inèdites, és a dir, no haver estat mai premiades ni presentades en cap altre concurs.
 9. Pel sol fet de participar en aquest concurs els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves fotografies i, en conseqüència, tenir els drets d'autor i els drets d'imatge. Així mateix, l'organització s'eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l'obra.
 10. No s’acceptaran fotografies de nius, ni pollets, ni animals engabiats.
 11. Els guanyadors seran avisats oportunament abans del lliurament dels premis mitjançant un correu electrònic i/o una trucada telefònica.
 12. En cas de resultar guanyador/a es demanarà la imatge en alta definició per a poder ser impresa en la màxima qualitat.
 13. El veredicte del jurat es farà públic l'10 de juliol de 2019 al municipi de Monistrol de Montserrat. En les properes convocatòries del concurs el veredicte tindrà lloc de forma alternativa en els municipis que formen part del Patronat.
 14. Les persones guanyadores d’aquest concurs cedeixen gratuïtament i amb caràcter de no exclusivitat els drets patrimonials de la propietat intel·lectual sobre les fotografies premiades a favor del Patronat de la Muntanya de Montserrat per a la seva explotació en qualsevol format o suport, per a qualsevol sistema, procediment o modalitat existent i/o coneguda en l’actualitat. La cessió esmentada es fa als efectes de la seva explotació, no lucrativa i dirigida a la realització d'accions i/o actuacions relacionades amb la promoció del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. La cessió dels drets esmentats es fa per a tot el temps que tardin les fotografies a passar al domini públic i s’atorga per a l’àmbit territorial universal, inclosa l’explotació a internet i xarxes socials.
 15. Les fotografies presentades seran publicades en una galeria d'imatges dins la web del Patronat de la Muntanya de Montserrat. A totes les fotografies que es publiquin constarà el nom de l'autor/a. Si algun concursant no vol que aparegui la seva fotografia a la galeria d'imatges, cal que ho notifiqui mitjançant correu electrònic a l'adreça: patronatmontserrat.presidencia@gencat.cat
 16. El Patronat de la Muntanya de Montserrat es reserva el dret de realitzar una exposició amb una selecció de fotografies presentades al concurs, la qual podrà ser itinerant entre els municipis que la sol·licitin.
 17. La inscripció a aquest concurs és gratuïta.
 18. El jurat estarà format per 3 membres de la Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat, un membre de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya d’Igualada, un representant de l’Associació de Fotògrafs Professionals del Bages i un representant de l'Associació Fotogràfica de Collbató (Objectivament).
 19. El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases, especialment la facultat - si ho consideren justificat - de declarar desert qualsevol premi.
 20. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 21. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades al fitxer anomenat Contactes, que té com a finalitat facilitar les comunicacions del Patronat de la Muntanya de Montserrat. L’òrgan responsable del fitxer és la Gerència del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podeu enviar un correu electrònic a l’adreça patronatmontserrat.presidencia@gencat.cat, o adreçar una comunicació escrita a la seu de la Gerència a: Sant Honorat, 1-3, 2A, 08002 de Barcelona.
 22. El pagament dels premis es tramitarà un cop els premiats aportin les seves dades bancàries al Patronat de la Muntanya de Montserrat i es realitzarà mitjançant transferència bancària sempre de conformitat amb la normativa del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Tots els premis restaran subjectes a les retencions fiscals establertes per Llei. En el supòsit que l’autor/a guanyador/a sigui menor d’edat, el premi serà un obsequi d’aproximadament el mateix valor del premi aconseguit.
 23. La participació al concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

 


Castellano


 

Bases XIII Concurso de Fotografía del Parque Natural de la Montaña de Montserrat

 1. El espíritu del concurso es el de destacar fotográficamente los valores del Parque Natural de la Montaña de Montserrat en cualquiera de sus aspectos (flora, fauna, monumentos, cultura, naturaleza, territorio y paisaje).
 2. El concurso se establece en cuatro categorías:
  1. General. Paisaje y Montaña emblemática.           
  2. Parque Natural. Las fotografías se identificarán con flora, fauna y elementos naturales singulares.
  3. Portales de Montserrat. Las fotografias se identificarán con rincones, lugares, ...de los municipios de los Portales de Montserrat: El Bruc, Collbató, Marganell, Monistrol y Montserrat.
  4. Creativa. Se aceptan tratamientos digitales.
 3. Las dotaciones de los premios serán los siguientes:
  1. General: 1º 500 €, 2º 250 €, 3º € 150
  2. Parque Natural: 1º 300 €, 2º 200 € 3º € 100
  3. Portales de Montserrat: 1º 300 €, 2º 200 € 3º € 100
  4. Creativa: 1º 300 €, 2º 200 € 3º € 100
 4. Podrá participar en este concurso cualquier persona de ámbito profesional o aficionado.
 5. Los candidatos deberán presentar sus fotografías antes del día 2 de Junio de 2019.
 6. Las fotografías deben enviarse en formato digital JPEG con la mínima compresión, sin ninguna marca de agua ni ninguna identificación, a una anchura y altura mínimas de 30cm x 24cm a 300dpi, respectivamente, en la dirección electrónica patronatmontserrat.presidencia@gencat.cat, y deberá constar el título de la fotografía, el nombre del concursante, municipio y código postal, modalidad en la que concurre y un teléfono de contacto.
 7. El máximo de fotografías admitidas por autor será de tres por categoría.
 8. Las fotografías deberán ser inéditas, es decir, no habrán sido premiadas ni presentadas en ningún otro concurso.
 9. Por el solo hecho de participar en este concurso los autores reconocen poseer el copyright de sus fotografías y, en consecuencia, tener los derechos de autor y los derechos de imagen. Así mismo, la organización se exime de cualquier conflicto de publicación de la obra.
 10. No se aceptarán fotografías de nidos, ni polluelos, ni animales enjaulados.
 11. Los ganadores serán avisados oportunamente antes de la entrega de los premios mediante un correo electrónico y/o una llamada telefónica.
 12. En caso de resultar ganador/a se pedirá la imagen en alta definición para poder ser impresa en la máxima calidad.
 13. El fallo del jurado se hará público el 10 de Julio de 2019 en el municipio de Monistrol de Montserrat. En las próximas convocatorias del concurso el veredicto tendrá lugar de forma alternativa en los municipios que forman parte del Patronato.
 14. Las personas ganadoras de este concurso ceden gratuitamente y con carácter de no exclusividad los derechos patrimoniales de la propiedad intelectual sobre las fotografías premiadas a favor del Patronato de la Montaña de Montserrat para su explotación en cualquier formato o soporte, para cualquier sistema, procedimiento o modalidad existente y/o conocida en la actualidad. Dicha cesión se refiere a los efectos de su explotación, no lucrativa y dirigida a la realización de acciones y/o actuaciones relacionadas con la promoción del Parque Natural de la Montaña de Montserrat. La cesión de los citados derechos se hace para todo el tiempo que tarden las fotografías a pasar al dominio público y se otorga para el ámbito territorial universal, incluida la explotación en internet y redes sociales.
 15. Las fotografías presentadas serán publicadas en una galería de imágenes en la web del Patronato de la Montaña de Montserrat. En todas las fotografías que se publiquen constará el nombre del autor/a. Si algún concursante no quiere que aparezca su fotografía en la galería de imágenes, es necesario que lo notifique mediante correo electrónico a la dirección: patronatmontserrat.presidencia@gencat.cat
 16. El Patronato de la Montaña de Montserrat se reserva el derecho de realizar una exposición con una selección de fotografías presentadas al concurso, la cual podrá ser itinerante entre los municipios que la soliciten.
 17. La inscripción a este concurso es gratuita.
 18. El jurado estará formado por 3 miembros de la Comisión Ejecutiva del Patronato de la Montaña de Montserrat, un miembro de la Agrupació Fotogràfica de Catalunya de Igualada, un representante de la Asociación de Fotógrafos Profesionales del Bages y un representante de la Asociación Fotográfica de Collbató - Objetivamente.
 19. El jurado se reserva la facultad de resolver cualquier aspecto no previsto en estas bases, especialmente la facultad - si lo consideran justificado - de declarar desierto cualquier premio.
 20. La decisión del jurado será inapelable.
 21. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos de que sus datos personales serán recogidos, incorporados y tratados en el fichero denominado Contactos, que tiene como finalidad facilitar las comunicaciones del Patronato de la Montaña de Montserrat. El órgano responsable del fichero es la Gerencia del Patronato de la Montaña de Montserrat. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede enviar un correo electrónico a la dirección patronatmontserrat.presidencia@gencat.cat, o dirigir una comunicación escrita a la sede de la Gerencia en: San Honorat, 1- 3, 2A, 08002 de Barcelona.
 22. El pago de los premios se tramitará una vez los premiados aporten sus datos bancarios al Patronato de la Montaña de Montserrat y se realizará mediante transferencia bancaria siempre de conformidad con la normativa del Patronato de la Montaña de Montserrat. Todos los premios estarán sujetos a las retenciones fiscales establecidas por ley. En el supuesto de que el autor/a ganador/a sea menor de edad, el premio será un obsequio de aproximadamente el mismo valor del premio conseguido.
 23. La participación en el concurso supone la total aceptación de estas bases.