Impacte subhome
  • Imprimeix

Regulació de les activitats al Parc Natural

La Llei 10/1989, de 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat, estableix que corresponen al Patronat de la Muntanya de Montserrat  fer  les  actuacions  necessàries  per  a  conservar i restaurar  la  muntanya de Montserrat; per a protegir-ne la singularitat del relleu i preservar-ne els valors  naturals -geològics, de vegetació, de fauna i de  paisatge-;  per  a  preservar també l’estructura funcional dels ecosistemes  de l’àrea,   i   per  a  salvaguardar  els  valors  històrics,  arqueològics,  monumentals   i   artístics   que   atresora Montserrat.

El Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge va constituir el primer marc legal català de caràcter genèric per a la regulació de determinades activitats. És en desplegament d'aquest Decret que la Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat ratificà el 2008 l'Acord per a la regulació de l'escalada, les vies ferrades i les canals equipades al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.

Després de vint-i-tres anys de la redacció d'aquest Decret, el nombre d'activitats que es practiquen a Montserrat s'ha incrementat, així com també ho ha fet el nombre de practicants, la qual cosa comporta certes disfuncions a l'hora d'intentar assolir l'objectiu definit per a la Reserva Natural Parcial de "protegir d'una manera absoluta les formacions geològiques, geomorfològiques i de preservar estrictament la riquesa de fauna i flora" (article 1.3 del Decret 59/1987).

Amb la voluntat de complementar el cos normatiu del Decret 148/1992 amb:

  • totes les activitats que han aparegut o s'han popularitzat en els darrers anys
  • aquelles pràctiques que han esdevingut massives, com el senderisme
  • la previsible aparició de nous esports
  • la necessitat de regular no només per a conservar ocells i mamífers, com preveu el Decret, sinó el patrimoni natural en el seu conjunt

es publica aquesta instrucció sobre la Regulació de la pràctica d'activitats esportives, activitats col·lectives i normes de comportament i ús dins l'espai natural protegit de Montserrat.

A més de recollir les normes de comportament i ús, aspectes que solen ser comuns a molts dels espais naturals protegits, la importància d'aquesta Resolució rau en l’aclariment de com es poden practicar els diferents esports al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. 

Activitats sense restricció

Les activitats esportives que es realitzin dins l’espai natural protegit de Montserrat poden ser sotmeses a regulació segons criteri de l’òrgan gestor per al correcte assoliment dels objectius de conservació del Parc Natural. Així doncs, tot i que el senderisme es pot dur a terme arreu de la muntanya, s'introdueix un règim d'excepcionalitat per quan es detectin problemes significatius, per exemple, amb l'erosió de les canals.

Les aquelles activitats permeses a tot el Parc Natural a excepció de la Reserva Natural Parcial, és a dir, bicicleta tot terreny i cavall. Els forts pendents, l'erosió consegüent, la dificultat del pas a cavall per quasi tots els senders de la Reserva Natural Parcial i els conflictes generats amb altres usuaris del Parc han aconsellat derivar aquestes pràctiques cap a les zones amb menys visitants.

Activitats amb restriccions anuals

Les activitats admeses amb restriccions anuals són, per una banda, l’escalada, vies ferrades i canals equipades (regulades mitjançant un acord i la pràctica de les quals no està sotmesa a cap autorització) i, per altra banda, el funambulisme, el parapent, paracaigudisme (salt base, wingsuit, etc.) i ala delta sense motor, de les quals només s’admetrà la pràctica amb l’autorització prèvia del Patronat.

Per a la pràctica de l'escalada i l'espeleologia no calen autoritzacions si bé se sotmeten a un acord que comporta aplicar restriccions temporals en determinats sectors. Mentre que el de l'escalada ja és vigent des de 2008, es preveu que enguany se signi l'acord pel que respecta a l'espeleologia.

Activitats sotmeses a autorització prèvia

El gran gruix d'activitats d'aparició recent, junt amb les que tenen pocs practicants a Montserrat i les activitats esportives organitzades se sotmetran al règim d'autorització. És a dir, caldrà que prèviament se sol·liciti al Patronat de la Muntanya de Montserrat el vistiplau per a la seva pràctica. L'objectiu principal no és impedir la realització d'una activitat, sinó tenir un interlocutor a qui poder informar dels condicionants necessaris per a dur-la a terme.

Les activitats sotmeses a autorització prèvia en tot el Parc Natural són: l’slackline, funambulisme, tirolina; ala delta, parapent i similars equipats amb motor; avioneta, ultralleuger i similars quan volin a una distància inferior als 300 m tant del terra com de les parets de la muntanya; aeromodelisme (inclosos els drons) i qualsevol activitat esportiva organitzada de caràcter esportiu (marxes, curses, competicions, raids, etc.).

Activitats col·lectives

Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, recreatiu, pedagògic, cultural o d’altres, necessitaran una comunicació expressa.