• Imprimeix

Estructura

La complexitat de les funcions que té assignades el Patronat obliga a revisar la composició i l'estructura dels seus òrgans de govern i executius. En aquest sentit, la Llei estableix la continuïtat de la Junta del Patronat, ara anomenada, més pròpiament, Ple del Patronat, en el qual són representades, d'una manera equilibrada, totes les institucions que per un títol o un altre han d'intervenir en la deliberació i la presa de decisions; la reorganització de la Comissió Executiva, per a fer més eficient i àgil l'administració ordinària del Patronat; la legalització de la figura del gerent, que ha de portar l'administració diària i immediata, i la regulació en termes generals dels òrgans administratius i tècnics.

La Presidència s'erigeix en la figura del president de la Generalitat de Catalunya.

La Vicepresidència s'erigeix en la figura del Pare Abat del Monestir de Santa Maria de Montserrat.

El Ple està format pel president, pel vicepresident o vicepresidents i pels vocals següents:

 1. Els consellers d’Interior, de Cultura, de Territori i Sostenibilitat, d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i d’Empresa i Ocupació.
 1. Els alcaldes dels municipis del Bruc, de Collbató, de Monistrol de Montserrat, i Marganell.
 1. Els presidents dels consells comarcals de l'Anoia, el Bages i el Baix Llobregat.
 1. Els presidents de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
 1. El delegat del Govern de l’Estat a Catalunya, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 2837/1982, del 15 d'octubre.
 1. Tres persones nomenades pel Pare Abat del Monestir de Santa Maria de Montserrat.
 1. El president de la Comissió Executiva.


Corresponen al Ple l'alta direcció i el govern del Patronat en el compliment de les finalitats que aquest té assignades.

(Llei 10/89. Capítol 3. Articles 13 i 16.1)

La Comissió Executiva està formada pels membres següents:

 1. El president, nomenat lliurement pel president de la Generalitat.
 1. Cinc representants de la Generalitat designats respectivament pels consellers d’Interior, de Cultura, de Territori i Sostenibilitat, d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i d’Empresa i Ocupació.
 1. Un representant de la Diputació de Barcelona escollit per aquesta.
 1. Un representant dels municipis del Bruc, de Collbató, de Monistrol de Montserrat i de Marganell, el nomenament i la renovació del qual corresponen als quatre ajuntaments per acord entre ells.
 1. Un representant de l'Administració de l'Estat designat per aquesta.
 1. Dos representants del Monestir de Santa Maria de Montserrat designats pel Pare Abat.


La Comissió Executiva assumeix les funcions de direcció immediata i d'administració ordinària en tot allò que correspon a les competències i les potestats del Patronat.
 

(Llei 10/89. Capítol 3. Articles 15 i 16.2)