• Imprimeix

Funcions

En un principi, el Patronat de la Muntanya de Montserrat tenia funcions forestals, urbanístiques, culturals i turístiques. Posteriorment, van ser ampliades pel Decret del Ministeri d'Educació i Ciència 1225/1975, del 24 d'abril, que declara la muntanya paratge pintoresc, i pel Decret del Govern de la Generalitat 59/1987, del 29 de gener, que declara la muntanya Parc Natural i designa el Patronat òrgan gestor del Parc.

Les competències del Patronat de la muntanya de Montserrat són les següents:

 1. Fer les actuacions necessàries per a conservar i restaurar la muntanya de Montserrat; per a protegir-ne la singularitat del relleu i preservar-ne els valors naturals (geològics, de vegetació, de fauna i de paisatge); per a preservar també l'estructura funcional dels ecosistemes de l'àrea, i per a salvaguardar els valors històrics, arqueològics, monumentals i artístics que atresora Montserrat, sens perjudici de facilitar-ne els usos tradicionals i el gaudiment públic de manera ordenada, mentre siguin compatibles amb les finalitats primordials de la declaració de Parc Natural.
 1. Gestionar el Parc Natural de Montserrat, d'acord amb la normativa vigent i els plans especials aprovats pels òrgans competents de l'Administració de la Generalitat, i formular els programes anuals d'actuació, que s'han de sotmetre a l'aprovació dels òrgans de l'Administració de la Generalitat que hi tinguin competència.
 1. Prestar els serveis públics exigits per les necessitats de l'indret. Els serveis que calgui prestar a l'interior de la zona urbana propietat del Monestir són a càrrec d'aquest en els termes dels convenis subscrits amb el Patronat.
 1. Implantar, regular i vigilar els mitjans d'accés i de circulació de la muntanya, i establir i gestionar les zones d'aparcament.
 1. Fomentar el turisme mitjançant la propaganda nacional i internacional adequada i crear circuits turístics a la muntanya.
 1. Realitzar les obres públiques corresponents a les competències anteriors, especialment pel que fa a la conservació i la millora dels monuments i dels edificis artístics i històrics.
 1. Vetllar perquè es guardi el respecte degut a la muntanya-Santuari.

Per a exercir les seves competències, el Patronat pot:
 

 1. Fer complir les prescripcions de les normes del Parc Natural i del Pla Especial de Protecció, en especial les prohibicions i les limitacions d'usos, l'atorgament o la denegació de les autoritzacions necessàries i el lliurament dels informes previs vinculants.
 1. Requerir els propietaris de finques de la muntanya a realitzar les obres de repoblació forestal que ordenin els programes d'actuació i, en cas d'incompliment, promoure l'expropiació total o parcial dels immobles, amb subjecció a les normes vigents.
 1. Adquirir per al patrimoni públic zones forestals i exercir els drets de tempteig, de retracte i d'expropiació en els termes dels articles 32 i 33 de la Llei 12/1985, d'Espais Naturals, i de les disposicions complementàries, i del procediment regulat per aquesta normativa.
 1. Concedir subvencions i ajuts per afavorir la repoblació forestal, per conservar els edificis històrics i rurals i per estimular les iniciatives culturals i científiques relacionades amb la muntanya de Montserrat.
 1. Establir contraprestacions per la utilització dels serveis públics que s'hi instal·lin, amb subjecció, en cada cas, a les normes i als procediments establerts.
 1. Requerir, quan calgui per al compliment de les funcions del Patronat, d'acord amb la legislació vigent, la intervenció de les forces de seguretat i de vigilància que presten servei en el territori de jurisdicció del Patronat.

 

La Comissió Executiva assumeix les funcions de direcció immediata i d'administració ordinària en tot allò que correspon a les competències i les potestats del Patronat.

 

(Llei 10/89. Capítol 3. Articles 15 i 16 i 16.2)

El Patronat pot realitzar les obres i prestar els serveis que són de la seva competència per gestió directa o indirecta, amb subjecció a la normativa general que ho regula.

L'Administració de la Generalitat ha de dur a terme, a càrrec seu, les obres i les actuacions incloses en el programa anual que corresponguin a les seves competències i que contribueixin a conservar i a millorar el Parc Natural i el patrimoni històric artístic de Catalunya, sens perjudici de la col·laboració del Patronat i d'altres òrgans o corporacions públiques o privades.

Correspon al Patronat de coordinar totes les actuacions públiques que facin altres organismes o entitats en el territori de la seva jurisdicció.

 

(Llei 10/89. Capítol 2. Article 9)

El Patronat té un gerent, que és nomenat i separat per la Comissió Executiva, a proposta del seu president.

El gerent té al seu càrrec la tramitació administrativa de les actuacions del Patronat, l'execució dels acords del Ple i de la Comissió Executiva, quan no se l'hagin reservada, el seguiment de les obres i de la prestació dels serveis i el comandament del personal del Patronat.